Vår politik

De viktigaste punkterna i vårt partiprogram

  • Helhetssyn på människan  och mänsklig tillväxt
  • Skolan - en plats för ledarskap, lärande och personlig utveckling
  • Öka förutsättningarna för egna initiativ till arbete och entreprenörskap
  • Hälsa, integrativ medicin och hälsointegrator
  • Utveckling av nya styrsystem och hållbarhetsrevisor
  • Rättssäkerheten ska vara lika för alla

 

 Helhetssyn på människan  och mänsklig tillväxt

Den människosyn som vi håller på att lämna innebar att det rationella, “förnuftet”, är överordnat viljan och känslorna och därför är det som ska styra och kontrollera människors handlande. Samhället och vi har agerat utifrån att människan är en maskin som kan manipuleras och rationaliseras utan några gränser. Detta har inneburit en stegvis förlust av mänskliga värden inom många områden.

Lifepartiet utgår från en helhetssyn på människan. Kropp, själ, tankar och känslor utgör olika dimensioner av att vara människa som inte kan separeras från varandra. Med detta följer en annan syn på till exempel ledarskap, hälsa och framgång. Det innebär att vi alltid behöver ta hänsyn till både fysiska/materiella, ekonomiska, psykologiska, sociala och existentiella dimensioner.

På individnivå handlar människosyn om den egna identiteten. För att få ihop tanke, känsla och handling, förhålla sig till nya förutsättningar och göra medvetna val krävs självkunskap i många dimensioner och ett personligt (eget) ledarskap. Självkunskap och en förståelse för olikheter är utgångspunkten för att bygga de hållbara relationer som bör vara grunden i samhället.

Självkunskap, personligt ledarskap och en förståelse för olikheter är kompetenser som behöver synliggöras och tränas målmedvetet från förskolan och genom hela livet. Träningen ska även innehålla förmågan att kommunicera utifrån dessa utgångspunkter.

Mänsklig tillväxt är att utveckla dessa kompetenser parallellt med inlärning av faktakunskaper och införlivande av nya erfarenheter. När dessa delar integreras hos individen växer nya insikter fram. All förändring börjar hos dig själv. Motivationen att bidra till utvecklingen måste komma inifrån varje individ. Samhället förändras när vi förändras.

Lifepartiet ser mänsklig tillväxt som en förutsättning för hållbart mänskligt liv.

 

Skolan – en plats för ledarskap, lärande och personlig utveckling

Självkunskap och personligt ledarskap ska ingå i alla lärarutbildningar liksom träning i att coacha och leda andra. Skolledningens främsta uppgift är att skapa goda förutsättningar för det pedagogiska och mänskliga ledarskapet på skolan. I nuläget är skolledarjobbet alldeles för mycket av en “controllerfunktion” i stället för en ledarroll. Lärarnas uppgift är att vara pedagogiska och mänskliga ledare. I nuläget innehåller lärarjobbet alldeles för mycket administration.

Självkunskap, personligt ledarskap och relationskompetens ska vara obligatoriska ämnen från förskolan och genom skolans alla stadier. Nolltolerans mot all form av mobbning.

Barn behöver utbildas i en hälsosam livsstil som gynnar koncentration och inlärning. Skolan bör därför bidra till att tidigt bygga goda motions- och kostvanor. Rörelse i någon form ska finnas med på schemat varje dag. Vi refererar till Bunkefloprojektet. där såväl bättre skolresultat som ökad koncentrationsförmåga uppmättes efter rörelse på schemat varje dag. Skolan ska servera frukost till elever vid behov. Frukost, lunch och mellanmål ska vara näringsriktigt och gott, gärna närproducerat och ekologiskt.

Den skola eleven går i ska erbjuda en sammanhållen skoldag med fritidsaktiviteter och läxhjälp, oberoende av vilken kommun eleven bor i.

För att stödja barns och ungdomars utveckling bör samhället öka sitt stöd till idrott och kultur. Alla ska kunna delta oavsett familjens ekonomiska resurser.

 

Öka förutsättningarna för egna initiativ till arbete och entreprenörskap

Med nuvarande förändring av arbetsmarkanden blir utmaningen för oss i Sverige att genomföra en omstrukturering från traditionella yrken och anställningsformer till nya möjligheter. Nya arbeten kommer troligen i första hand att skapas genom småföretagande. Att hitta dessa nya möjligheter kräver kreativitet.

Lifepartiet tror på individens kraft och kreativitet, men den behöver näring och inspiration. Förutsättningarna för egna initiativ måste stärkas radikalt, istället för att som nu stärka ett passivt förhållningssätt.

För att förbättra attityden till små och medelstora företag och göra företagandet möjligt och mänskligt har vi skapat ett 12-punktsprogram**. Det ska vara enkelt att göra rätt i alla regelverk. Myndigheter och offentliga organisationer ska underlätta företagandet både vid starten och i senare faser av företagandet. Alla ska ha samma möjlighet till stöd oavsett kön, ålder, etnicitet, utbildning, yrkesroll, arbetserfarenhet, ekonomiska resurser och nätverk.

 

Hälsa, integrativ medicin och hälsointegrator

Lifepartiet arbetar för att hälso-och sjukvården utgår ifrån en helhetssyn på människan. Människan är en del i det ekologiska, sociala och ekonomiska systemet. Utgångspunkten för hälsa, vård och omsorg är att alltid ta hänsyn till hela människan – både fysiska, psykosociala och existentiella dimensioner – utifrån individens egna förutsättningar. Sympton ska ses som en signal på kroppslig och/eller själslig obalans. Målet måste vara att finna orsakerna till denna obalans. Jämför detta med dagens sjukvård där människor “pressas in” i diagnoser för att över huvud taget få tillgång till hjälp. Många fastnar därför i “kroniska” diagnoser istället för att få möjlighet att återställa obalanserna.

Samhället ska bidra till människors hälsa utifrån dessa utgångspunkter och ge individer stöd att ta mer eget ansvar för sin hälsa genom att förmedla kunskap om en hälsofrämjande miljö och livsstil och ge stöd i att hitta sin egen drivkraft.

Vi vill se en ny funktion som hälsointegrator, som kopplar ihop förebyggande insatser, hälso- och sjukvård,  kommunal omsorg och alternativ/komplementär medicin. En vidareutbildning och träning till hälsointegrator skapas och erbjuds personer med olika bakgrunder, flera års erfarenhet och ett stort intresse för människor. I utbildningen ingår självkunskap, personligt ledarskap och träning i att coacha och leda andra.

Vi stödjer integrativ medicin utifrån ett hälsosynsätt. Målet är att hitta och behandla grundorsaken till sjukdom istället för att bara fokusera på symtombehandling.

Begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet” ska definieras och utvecklas utifrån en helhetssyn på människan och utan bakomliggande ekonomiska intressen.

Dessa insatser kommer att ge flera positiva effekter. Vi kommer att vara friskare, kan arbeta längre och ha en bättre livskvalitet. Den snabbt accelererande kostnaden för sjukvård kommer att bromsas.

 

Utveckling av nya styrsystem och hållbarhetsrevisor

Många organisationer har hållbar utveckling på sin agenda samtidigt som man fortsätter att prioritera ekonomisk tillväxt och traditionella finansiella nyckeltal i styrningen av verksamheten både på landsnivå, i företag och i den offentliga sektorn som ska ge samhällsservice. Detta omöjliggör en ekologisk och social/mänsklig hållbarhet.

Människor strävar efter framgång och så länge deras framgång enbart mäts i finansiella termer så kommer de att fortsätta att prioritera snabb ekonomisk tillväxt och kortsiktiga ekonomiska vinster på bekostnad av ekologi och mänskliga aspekter.

De ekonomiska styrsystemen, t ex BNP, behöver därför utvecklas så att viktiga ekologiska och mänskliga värden blir synliga och vägs in i prioriteringarna.

Dagens finansiella revisor ska ersättas med en hållbarhetsrevisor.

 

Rättssäkerheten ska vara lika för alla

Rättssäkerheten ska vara lika för alla oavsett kön, ålder, etnicitet, utbildning, yrkesroll, arbetserfarenhet, ekonomiska resurser och nätverk. Idag är det så gott som omöjligt för enskilda individer och små företag att få rätt mot det offentliga systemet och stora organisationer. Ekonomiska förutsättningar, nätverk och andra ojämlika resurser ska inte påverka rättssäkerheten.

En skälighetsbedömning ska alltid göras vid tillämpning av lagstiftning och regler.